ديگران

سفر تنهايي منصوره حسيني و سروده بابك نبي
بابك نبي، تنهايي منصوره حسيني را سرود:

متن کامل >>


منصوره حسيني از نگاه منيژه صحي
منيژه صحي در ميزگرد نقد و بررسي آثار منصوره حسيني، از بانوي هنرمند ايراني مي‌گويد.

متن کامل >>


منصوره حسيني از نگاه حميدرضا شعيري
حميدرضا شعيري در ميزگرد نقد و بررسي آثار منصوره حسيني، از بانوي هنرمند ايراني مي‌گويد.

متن کامل >>


منصوره حسيني از نگاه سهراب هادي
سهراب هادي در ميزگرد نقد و بررسي آثار منصوره حسيني، در مورد بانوي هنرمند ايراني، اين‌گونه مي‌گويد.

متن کامل >>