افتخارات

برگ‌هايي از افتخارات:مدال طلاي نمايشگاه هنرهاي فيگوراتيو در شهر فروزينونه ايتاليا (1336)

 

جايزه نقاشي از مناظر شهرستان جوواني كاپانو و نمايشگاه هنر معاصر (الهام از حيات نباتي)

 

نشان درجه‌سوم هنر به توصيه سفارت ايران در ايتاليا (1339)