آثار

منتخبي از آثار و فعاليت‌هاي زنده‌ياد منصوره حسيني:

 

نمايشگاه‌ها:

 

برخي از نمايشگاه‌هايي كه منصوره حسيني در آنها شركت كرده است به قرار زير است:

دوسالانه (بي‌نال) ونيز (1335)

نمايشگاه هنرهاي فيگوراتيو در شهر فروزينونه ايتاليا (1336)

چهارسالانه رم (1337)

نمايشگاه ملي هنر معاصر الهام از حيات نبات (1338)

نمايشگاه مروري بر آثار (فرهنگسراي نياوران) (1377)

پنجمين نمايشگاه پيشگامان نوگرايي در ايران (1383)

تاليف:

رمان پوتين گلي(1350)

 

براي مشاهده گلچين آثار منصوره حسيني ايــــــنجــــــــــا كليك كنيد.